1.

11/10/2011

 

Η κρίση είναι οικονομική, ολιτική και ηθική

(The crisis is economic, political and ethical)

Του: Dr. Rodrigue Tremblay

 

 

 

Το αραλανημένο είραμα, με τα διάφορα τεχνητά εενδυτικά ροϊόντα, χωρίς όμως κανέναν ρυθμιστικό έλεγχο, ου εικράτησε τα τελευταία χρόνια, αοδείχτηκε καταστροφικό για την αγκόσμια οικονομία.

 

Τα ροϊόντα αυτά οδήγησαν στην σχεδόν κατάρρευση του τραεζικού και ιστωτικού συστήματος το φθινόωρο του 2008, και συντελούν σήμερα στην αοσταθεροοίηση της ευρωζώνης. Παίζουν μάλιστα κεντρικό ρόλο στην ειβράδυνση της ευρωαϊκής και της αμερικανικής οικονομίας.

 

Οι εενδυτικές αυτές καινοτομίες μετέτρεψαν τον χρηματοιστωτικό τομέα σε ένα αέραντο καζίνο, μέσα στο οοίο κυριαρχούν οι τραεζίτες και οι κερδοσκόοι.

 

Το ερώτημα ου τίθεται είναι: Πως μόρεσε και ανατύχθηκε αυτός ο καιταλισμός του τζόγου, ειδικά μετά αό τα σκληρά διδάγματα της μεγάλης κρίσης του 1930;

 

Ο νόμος Glass-Steagall Act, ου ίσχυε στην Αμερική αό το 1933, καταργήθηκε αό τον ρόεδρο Bill Clinton, μετά αό ρόταση των Ρεουμλικάνων. Ο νόμος αυτός ρύθμιζε τις εενδύσεις, και τις εμορικές συναλλαγές του τραεζικού τομέα. Βάζοντας την υογραφή του για την κατάργηση του νόμου, ο Bill Clinton αοκλείεται να φαντάστηκε ως σε μόλις δέκα χρόνια, θα εμφανίζονταν μια άνευ ροηγουμένου οικονομική κρίση.

 

Με την αορρύθμιση και την αοδιάρθρωση κάθε βαλβίδας ασφαλείας, ου ίσχυε αό το 1907, οι διεθνείς τραεζίτες μόρεσαν να ενώσουν τις εενδυτικές και εμορικές τους δραστηριότητες, βάζοντας στην άκρη κάοιους βασικούς τραεζικούς κανόνες.

 

Υιοθέτησαν το νέο μοντέλο της ασφάλισης των εριουσιακών στοιχείων, μέσα αό το οοίο οι μεγάλες τράεζες έαψαν να είναι τράεζες, και μετατράηκαν σε brokers. Έαψαν δηλαδή να είναι δανειστές, και έγιναν ωλητές εξελιγμένων μεν, αδοκίμαστων δε, σύνθετων χρηματοιστωτικών ροϊόντων.

 

Μιλάμε για ροϊόντα με ερίεργα ονόματα, όως: Asset-based security (ABS), Collateralized Bond Obligations (CBOs), Collateralized Debt Obligations (CDOs), και τα ερίφημα  credit default swaps (CDS).

 

Προϊόντα, ου όως είε ο ίδιος ο Warren Buffett, αοτελούν όλα μαζικής καταστροφής, ου ετυχαίνουν το αοτέλεσμά τους, εειδή οι ολιτικοί αρνούνται να τα ελέγξουν, και δείχνουν αρόθυμοι να εριορίσουν την ακατάσχετη κερδοσκοία.

 

Η εοχή μας αοτελεί τον θρίαμβο του Μακιαβελισμού. Πρόκειται για την διαβρωτική άοψη, ου θέλει την ολιτική και την ειχειρηματικότητα, να μην συνδέονται με ηθικές αρχές, αλλά να καθοδηγούνται αοκλειστικά αό ολιτικά συμφέροντα, και την ξερή ειδίωξη του οικονομικού κέρδους.

Σε αυτή την ερίτωση, η μόνη αρχή ου μετράει είναι ότι ο σκοός αγιάζει τα μέσα, και ως η κομίνα, η λεονεξία, η εξαάτηση, κλ είναι εντάξει ως μέσα ειδίωξης ολιτικής ισχύος, και οικονομικού οφέλους.

Αυτή η ιδεολογία, αυτό το ηθικό κενό,  αοτελεί την αιτία ολλών μακροοικονομικών κρίσεων.

 

Αν άμε ίσω, θα δούμε ότι όλες οι μεγάλες κρίσεις του αρελθόντος, όως αυτές των εριόδων 1873-1880 και  1929-1939, οφείλονταν ερίου στα ίδια στοιχεία στα οοία οφείλεται και η σημερινή κρίση. Η βασική αιτία ήταν και είναι η γενική κατάρρευση της δημόσιας και ιδιωτικής ηθικής, εξαιτίας μιας μικρής ελίτ ου έσρωξε την οικονομία στα όριά της. Για αυτές τις ελίτ, ο σκοός αγιάζει τα μέσα, και ο σκοός αυτός είναι ο λουτισμός εις βάρος της υόλοιης κοινωνίας. Η κάθε ρεμούλα, και το κάθε κόλο γίνονται αοδεκτά μέσα, και δικαιολογούνται αό έξυνα σλόγκαν όως η αγορά ξέρει καλύτερα, και ως ο λούτος άντα διανέμεται ρος τα κάτω.

 

Και τέλος, το ερίφημο: ο Θεός μου φέρνει λεφτά, άρα κάτι καλό κάνω.

Όταν όμως αρχίσουν και εικρατούν τέτοιες αόψεις, τότε όλοι θα ρέει να φοβόμαστε για μια λήρη αρακμή του ολιτισμού μας.

Και δυστυχώς σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε  σήμερα.

_______________________

Του: Dr. Rodrigue Tremblay

Global Research

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26983
Αόδοση: S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

http://www.antinews.gr/?p=78498

 

Big Brother: Η νοοτροία του κράτους Αστυνομίας στην Ηλεκτρονική Εοχή

Του Rodrigue Tremblay

04/01/2011

 

-Όσοι αραχωρούν ελευθερία για να κερδίσουν μια ροσωρινή ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία, ούτε τη ασφάλεια.

Benjamin Franklin (1706 – 1790)

-Οι Αμερικάνοι ου κάοτε έβγαζαν βρυχηθμούς σαν τα λιοντάρια για την ελευθερία, τώρα βελάζουν σαν τα  αρνιά για την ασφάλεια.

Norman Vincent Peale (1898 –1993)

-Το μέλος του κόμματος ζει αό τη γέννησή του μέχρι το θάνατο του υό το βλέμμα της αστυνομίας της σκέψης. Ακόμη κι όταν είναι μόνος του , δεν μορεί να είναι σίγουρος ως έτσι είναιΣτη κορυφή της υραμίδας βρίσκεται ο μεγάλος αδελφός. Ο μεγάλος αδελφός είναι αλάθητος και αντοδύναμος. Κάθε ειτυχία, κάθε κατάκτηση, κάθε νίκη, κάθε ειστημονική ανακάλυψη, όλες οι γνώσεις, όλη η σοφία, όλη η ευτυχία, όλη η αρετή, όλα αυτά ηγάζουν αό την ηγεσία του και την έμνευσή του.

George Orwell (1903-1950), στο 1984.

-Αφού η ληροφορία ροσφέρει ισχύ, η ρόσβαση σε ροσωικά αρχεία μορεί να οδηγήσει σε αράλογες ααιτήσεις, ακόμη και σε εκβιασμό, ειδικά εναντίον όσων δεν διαθέτουν όρους, αυτούς ου για αράδειγμα εξαρτώνται αό κάοια δημόσια ρογράμματα. Ο μεγάλος αδελφός δεν είναι μια κάμερα, είναι ένας ηλεκτρονικός υολογιστής.

C.J. Howard, συγγραφέας του Cybercash.

 

Σε μερικά χρόνια αό σήμερα, όταν θα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια αό τη ρώτη δημοσίευση του βιβλίου 1984 του George Orwell, θα θυμόμαστε ως η ερίοδος αμέσως μετά την 11/9/2001 σηματοδότησε την αρχή της σταδιακής αρακμής της ροσωικής μας ελευθερίας, και της όοιας ανεξαρτησίας, ειδικά στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού. Σηματοδότησε είσης την ανάδυση ενός διψασμένου για ληροφορίες Leviathan. Σάνια η ελευθερία εξαφανίζεται με μιας. Συνήθως, η εξαφάνιση της αοτελεί το αοτέλεσμα χιλιάδων μικρών αραχωρήσεων.

Όταν οι αρχές αισθάνονται ως δεν διαθέτουν αρκετές ληροφορίες για τους ολίτες τους, τότε είναι ου αρχίζει να δημιουργείται το ολοκληρωτικό κράτος. Η ληροφορία είναι δύναμη, οότε οι γραφειοκράτες και οι ολιτικοί είναι φυσικό να ειζητούν τον έλεγχο. Αό τη μια ειτρέουν την ελάχιστη δυνατή ληροφόρηση για τις ράξεις τους, μέσα αό μια αυστηρή ειβολή του αόρρητου, ενώ αό την άλλη ροσαθούν να συγκεντρώσουν όσο ιο ολλές ληροφορίες μορούν για τους ολίτες.

Οι σημερινές κυβερνήσεις διαθέτουν όλα τα ααραίτητα εργαλεία για να μεταμορφώσουν τα κράτη τους σε αστυνομικά, ειδικά σε αυτή την ηλεκτρονική εοχή ου διανύουμε. Έχουν τόση ρόσβαση σε τεχνολογία ληροφοριών, ου ούτε καν την ονειρεύονταν κάοια αλιότερα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Σήμερα, με τους υέρ-ταχείς υολογιστές και τα εαναστατικά σύγχρονα μοντέλα συλλογής ληροφοριών, και βάσεων δεδομένων, οι κυβερνήσεις βρίσκονται στην ιδανική θέση για να συγκεντρώσουν και να εκμεταλλευτούν αίστευτες οσότητες ροσωικών δεδομένων για τους ολίτες τους, τόσο αό κρατικές όσο και αό ιδιωτικές ηγές. Έτσι, η συλλογή ληροφοριών για τον κάθε ολίτη είναι μια ολύ εύκολη υόθεση, και συνάμα τρομακτική. Το ενδεχόμενο κατάχρησης είναι τεράστιο.

Το 2002, ο αντιναύαρχος ε.α. John Poindexter ρότεινε στην αμερικανική κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής ειτήρησης με την ονομασία Total Information Awareness, με σκοό τη συλλογή ληροφοριών για ρολητικούς λόγους για διάφορα άτομα, αό μια ληθώρα ηγών όως είναι τα φορολογικά αρχεία, τα τηλεφωνικά αρχεία, οι λογαριασμοί ιστωτικών καρτών, οι τραεζικές συναλλαγές, οι κρατήσεις αεροορικών τήσεων, και διάφορες βάσεις βιομετρικών δεδομένων. Όλα αυτά, χωρίς καθόλου να ληφθεί υόψη το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ή το οοιοδήοτε ατομικό δικαίωμα, ή έστω η ανάγκη για ρότερη έκδοση εντάλματος και η ροειδοοίηση αυτού ου οι ληροφορίες αφορούν. Η ρόφαση ήταν η ανάγκη των αρχών να μορούν να αοτρέψουν ιθανές ράξεις τρομοκρατίας, αλλά στην ουσία, ο στόχος ήταν η δημιουργία μιας αεριόριστης βάσης ροσωικών δεδομένων.

Υάρχουν ήδη αρκετές στέρεες ενδείξεις, ως αυτό το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί, και μάλιστα αναμένεται να γιγαντωθεί, κάνοντας τον George Orwell να στριφογυρνά στον τάφο του.

Πρώτον, το υουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημιούργησε το 2003 ένα δίκτυο κέντρων σύντηξης, ειτρέοντας τη συγκέντρωση ληροφοριών για Αμερικανούς και αλλοδαούς, ου μέχρι ρότινος βρίσκονταν διάσαρτες αντού.

Δεύτερον, σύμφωνα με τον νόμο USA Patriot Act του 2001 του George W. Bush, ειτρέεται στην αμερικανική κυβέρνηση να υοκλέτει τηλεφωνικές συνομιλίες, να ψάχνει στα ροσωικά ή στα εργασιακά αρχεία οοιουδήοτε, και να κατασκοεύει οοιονδήοτε ειθυμεί, ακόμη και αν δεν υάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή τους ή σύνδεσή του με κάοια τρομοκρατική ομάδα. Η σημερινή κυβέρνηση του ροέδρου Ομάμα, όχι μόνο δεν άλλαξε το νόμο, αλλά τον εέκτεινε. Συνεώς δεν διαφέρει και ολύ αό τη ροηγούμενη κυβέρνηση.

Τρίτον, αό τότε ου ειβλήθηκε η χρήση διαβατηρίου και ενισχύθηκαν οι έλεγχοι ασφάλειας στα διεθνή ταξίδια των Αμερικανών, κάθε ολίτης ή μη ου ταξιδεύει, αρακολουθείται στενά αό τη κυβέρνηση, η οοία γνωρίζει κάθε λετομέρεια των κινήσεων του καθώς και των εαφών του. Η ρόσφατη υιοθέτηση, αό λευράς της υηρεσίας Transportation Security Administration (TSA) της χρήσης σαρωτών σώματος και λήρους φυσικού ελέγχου ριν την ειβίβαση σε αεροσκάφη, είναι ένα κλασικό αράδειγμα αδιάκριτης ειβολής μέτρων ασφαλείας. Περιμένουμε ολλά ακόμη, αφού οι αραάνω μέθοδοι αναμένεται να εισαχθούν και σε ξενοδοχεία, εμορικά κέντρα, τρένα, λεωφορεία, λιμάνια, κλ.

Αυτά είναι μερικά αό τα νέα σημεία των καιρών, με τα οοία η κυβέρνηση συλλέγει ροσωικές ληροφορίες. Υάρχουν ολλά ακόμη. Για αράδειγμα, αό το 2002, όλα τα αμερικανικά γυμνάσια και λύκεια είναι υοχρεωμένα να δίνουν στα γραφεία στρατολόγησης του υουργείου Άμυνας, τα ονόματα των  μαθητών αλλά και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των κηδεμόνων τους. Αν δεν το κάνουν, θα μειωθεί η κρατική τους ειχορήγηση.

Το εόμενο λογικό βήμα για την αμερικανική κυβέρνηση θα είναι να ακολουθήσει το ρόσφατο αράδειγμα της Ιταλίας, η οοία ααγόρευσε τη χρήση μετρητών στις ερισσότερες συναλλαγές, εκτός των μικρών, αρέχοντας έτσι στις αρχές ακόμη ιο λετομερείς ληροφορίες για το εισόδημα, τις αγορές, και τις συνήθειες κάοιου. Τίοτα δεν θα ξεφεύγει αό το μάτι της κυβέρνησης στην ηλεκτρονική εοχή. ΟΙ άνθρωοι θα αρχειοθετούνται, θα φωτογραφίζονται, και θα μαίνουν στο μαντρί.

Η ταχύτητα με την οοία τα κρατικά συστήματα αρακολούθησης αυξάνονται, σημαίνει ως ως το 2020, υάρχει σοβαρή ιθανότητα οι Αμερικανοί να ζουν σε ένα γενναίο καινούργιο κόσμο, και ο ηλεκτρονικός μεγάλος αδελφός θα τους αρακολουθεί στενά.

 

Του Rodrigue Tremblay (University of Montreal )

S.A.

http://www.TheNewAmericanEmpire.com/tremblay=1132